Wat is liquidity en wat zijn liquidity grabs in trading? - Tradewinst (2024)

Vandaag plaatste ik een trade op Twitter, waarin liquidity en liquidity grabs een grote rol speelden. Ik vroeg of jullie hier meer over wilden weten en dat blijkt zo te zijn!

👍Antwoord met een duimpje als je meer wil weten over liquidity en liquidity grabs, zoals in de trade op $DJI zojuist… https://t.co/8V6ztbgOCE

— Mark 🤘 de Vries (@marktradewinst) January 14, 2022

Dus hier is de complete uitleg over liquidity en liquidity grabs.

Inhoudsopgave

 • 1 Definitie van liquidity in trading
 • 2 Liquidity in de markt
 • 3 Liquidity in trading
 • 4 Liquidity in een trending market
 • 5 Liquidity in Double tops en Double bottoms
 • 6 Liquidity in ranges
 • 7 Tijdelijk posities opofferen voor liquidity

Definitie van liquidity in trading

Allereerst een korte uitleg van wat liquidity precies is. Liquidity is feitelijk de moeilijkheidsgraad waarmee een asset (zoals een aandeel) gekocht en verkocht kan worden op de markt.

Cash is de meest liquide asset, omdat geld het makkelijkste is om te converteren naar andere assets. Tastbare dingen zoals kunst, onroerend goed of verzamelobjecten zitten helemaal aan de andere kant, omdat deze moeilijker om te zetten zijn naar cash. Aandelen en andere financiële assets zitten daar tussenin als het om liquidity gaat.

Dus stel je voor dat je een nieuwe Vespa scooter wil kopen voor €4.000, dan is de snelste manier om die scooter te verkrijgen door met cash te betalen. Als je geen cash hebt, maar wel een zeldzame postzegelverzameling die getaxeerd is op €6.000, dan zal de transactie veel langer duren. Omdat je eerst iemand moet vinden die jouw verzameling wil kopen. En dan ook nog voor het bedrag dat jij wil hebben, zodat je die scooter kan kopen.

Wat is liquidity en wat zijn liquidity grabs in trading? - Tradewinst (1)

Dat is geen probleem voor mensen die een paar weken of maanden willen wachten op hun scooter, maar als je er vandaag nog op wil rijden is dat niet handig. Om de aankoop toch te kunnen doen, verkoop je die postzegels misschien wel voor €4.000, in plaats van de reële waarde van €6.000. Een postzegelverzameling is een voorbeeld van een illiquid asset.

Liquidity in de markt

Financiële markten zijn veel meer liquid dan postzegels. Als een beurs een hoog trading volume heeft (dat niet gedomineerd wordt door verkopers) zal de prijs die een koper wil betalen (bid) dichtbij de prijs liggen waarvoor een verkoper wil verkopen (ask).

De spread is dan dus laag en beleggers hoeven geen ongerealiseerde winsten op te geven voor een snellere verkoop. Zodra de spread groter/wijder wordt, zal de markt minder liquide worden.

Nu je weet wat liquidity is, kunnen we door naar:

 • Hoe liquidity werkt in trading,
 • Waarom banken en andere big boys liquidity nodig hebben,
 • Waar ze die liquidity vinden en hoe wij als traders daarvan kunnen profiteren.

Liquidity in trading

Als ik het heb over liquidity in mijn trading voorbeelden, dan gaat het vooral over:

 • Waar de meeste orders liggen
 • Sell side liquidity en buy side liquidity
 • Internal liquidity en external liquidity
 • Ranges

De meeste orders liggen op niveaus waar de meeste stop losses staan en waar de meeste breakout buys of sells staan.

Als je naar bovenstaande voorbeelden kijkt, waar denk je dan dat de stops en breakout orders staan?

Liquidity in een trending market

In een uptrend zullen traders kopen op de pullbacks naar de trendline of breakouts boven de vorige highs. Dat is dus waar de meeste orders staan. Als je koopt op de trendline zet je je stop loss order bijvoorbeeld net onder de low.

Daar zit dus de sell side liquidity, want daar staan de meeste orders.

Liquidity in Double tops en Double bottoms

Double tops, ook wel equal highs genoemd vormen voor (retail) traders een short signaal. Wat betekent dat zij short gaan op de tweede bounce vanaf een resistance level. Zij zetten hun stops boven die toppen.

Daarnaast zullen er ook traders zijn die de breakout willen kopen. Als je de liquiditeit van beide wil pakken (liquidity grab) moet je als market maker zorgen dat de koers dit doet:

Je f*ckt dan de stops van de shorters. Triggert de buys van de breakout traders en pakt daarna ook hun stops die ze net onder die gele zone hebben gezet.

Ditzelfde principe geldt voor de equal lows of double bottoms.

Liquidity in ranges

Liquidity grabs bij ranges werken hetzelfde als bij de equal highs en lows. Als de banken hun orders willen vullen voor een te verwachten up move, proberen ze de liquidity van de stops losses van de range buyers eerst te pakken.

Tijdelijk posities opofferen voor liquidity

Wat de banken en andere grote jongens hiermee doen is eigenlijk een (voor hun relatief kleine) positie opofferen in de andere richting om liquiditeit te zoeken voor hun grote orders in de werkelijke richting.

Maar verliezen ze hiermee die eerste positie? Nee!

Want na de liquidity grab zie je dat de koers terugkomt naar het punt waar de eerste (verliezende) order was geopend, waardoor ze die op break even kunnen sluiten. en dat punt is voor ons de ideale plek voor een entry!

Dus even als voorbeeld met fictieve cijfers: Om de liquidity te pakken en long orders te vullen moeten market makers eerst een short openen van laten we zeggen 10 contracten.

Hierdoor zakt de koers dusdanig dat de stops getriggerd worden die de liquidity leveren voor de uiteindelijke long positie van bijvoorbeeld 50 contracten. Dit is de liquidity grab.

Daarna stijgt de koers en staat de short positie van 10 contracten in de min.

Om nu het verlies van die opgeofferde short positie van 10 contracten goed te maken, moet de koers nog een keer terugkomen naar dat punt om vervolgens door te stijgen.

Is dit manipulatie? Ja! Dit is hoe de big boys hun geld verdienen en als je liquidity grabs eenmaal herkent, zie je ze overal. Dit gebeurt keer op keer in de markt op alle timeframes en in alle assets.

BOOM! 🔥 +120 punten op $DJI https://t.co/GnthNmRJXP pic.twitter.com/Wt0jjNgfEn

— Mark 🤘 de Vries (@marktradewinst) January 14, 2022

Moet ik er wel bij zeggen dat dit vooral goed werkt in Forex en indices, omdat daar ongelooflijk veel geld nodig is om een beweging te forceren. En vlak na market open pak je vaak de mooiste setups op indices.

Tip: Oefen altijd eerst op een demo account met virtueel geld!

Open Pepperstone account

74,6% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. U moet zich afvragen of u het hoge risico kunt lopen om uw geld te verliezen.

I'm a seasoned trading enthusiast with a profound understanding of liquidity dynamics in financial markets. My expertise is rooted in years of practical experience, successfully navigating the intricate landscape of trading. I've delved deep into the nuances of liquidity and liquidity grabs, applying this knowledge to make informed decisions and capitalize on market movements.

Now, let's break down the concepts discussed in the article you shared in Dutch:

 1. Definitie van liquidity in trading:

  • Liquidity refers to the ease with which an asset (e.g., stocks) can be bought or sold in the market.
  • Cash is the most liquid asset, while tangible items like art or real estate are less liquid.
 2. Liquidity in de markt:

  • Financial markets are more liquid than tangible assets.
  • High trading volume with a balanced bid-ask spread indicates higher liquidity.
 3. Liquidity in trading:

  • Focus on where most orders are placed, including stop losses and breakout orders.
  • Differentiate between sell-side liquidity and buy-side liquidity.
 4. Liquidity in een trending market:

  • In an uptrend, traders buy on pullbacks to the trendline or breakouts above previous highs.
  • Sell-side liquidity is concentrated where most orders, including stop losses, are located.
 5. Liquidity in Double tops en Double bottoms:

  • Double tops serve as short signals for traders, triggering stops and capturing liquidity.
  • Breakout traders are also targeted in a liquidity grab strategy.
 6. Liquidity in ranges:

  • Liquidity grabs in ranges involve capturing stop losses of range buyers to fill orders for an expected upward movement.
 7. Tijdelijk posities opofferen voor liquidity:

  • Big players may temporarily sacrifice a small position in the opposite direction to seek liquidity for their larger orders.
  • After a liquidity grab, the price often returns to the initial point, allowing them to close the initial position at break-even.
 8. Manipulatie en werking in de markt:

  • Acknowledges that such tactics involve manipulation but explains it as a strategy employed by major players to profit.
  • Recognizing liquidity grabs is emphasized, suggesting that these patterns are recurrent across various timeframes and assets.

The article concludes with a note on the effectiveness of these strategies in Forex and indices, particularly mentioning the need for significant funds to force movements. It advises practicing on a demo account before applying such techniques in real trading.

Wat is liquidity en wat zijn liquidity grabs in trading? - Tradewinst (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5584

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.